Зорилго:

Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

Нэг.

Та судалгаанд оролцогчийн хувьд өөрийнхөө ерөнхий мэдээллийг оруулна.

Хоёр.

Та төрийн салбар, чиг үүргийн талаарх ерөнхий сэтгэл ханамжийн үнэлгээ өгнө.

Гурав.

Та хамгийн сүүлд үйлчлүүлсэн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар үнэлгээ өгнө.

Сүүлд.

Судалгааны бүх санал асуулгыг бөглөж дууссаны дараа ИЛГЭЭХ товчийг дарна.

Нэг. Судалгаанд оролцогчийн талаарх ерөнхий мэдээлэл

Судалгаанд хамрагдаж буй та ерөнхий мэдээллээ энэ хэсэгт оруулна уу.  

Орхон

Дараах орлогуудыг бүгдийг хамруулна. Үүнд: цалин, халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж, бизнесийн орлого, түрээсийн орлого, дотоод гадаадад ажилладаг өрхийн гишүүний мөнгөн гуйвуулга болон хадгаламжийн хүүгийн хувь хэмжээ гм.

Хоёр. Төрийн салбар, чиг үүргийн үнэлгээ

1. Эрүүл мэнд  

2. Боловсрол, шинжлэх ухаан  

3. Соёл, урлаг  

4. Спорт, нийтийн биеийн тамир  

5. Нийтийн тээвэр  

6. Дэд бүтэц  

7. Амьдрах орчин нөхцөл, аюулгүй байдал  

8. Аюулгүй байдал, шударга ёс  

9. Хүнс, хөдөө аж ахуй  

10. Эрүүл орчин  

11. Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, нийгмийн даатгал  

12. Татвар, гаалийн үйл ажиллагаа  

13. Уул уурхайн үйл ажиллагаа  

14. Батлан хамгаалах  

15. Засаглал  

Гурав. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж

Та энэ хэсэгт хамгийн сүүлд үйлчлүүлсэн байгууллагын үйлчилгээний талаар үнэлгээ өгнө.  

(авсан үйлчилгээг нарийн тодорхой бичнэ. Жишээлбэл: тэтгэврийн хэмжээ тогтоолгох гэж нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан гэх мэт)

6. Та төрийн үйлчилгээний чанарыг үнэлнэ үү?  

7. Та төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг үнэлнэ үү?  

8. Та төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүйг үнэлнэ үү?  

9. Та өөрийн үйлчлүүлсэн төрийн байгууллагын орчныг үнэлнэ үү?  

Та энэ хэсэгт үйлчлүүлж байсан байгууллагын үйлчилгээний талаар үнэлгээ өгнө.  

(3 хүртэлх асуудлыг нэрлэнэ үү)
(3 хүртэлх асуудлыг нэрлэнэ үү)

14. Та энэ хэсэгт байгууллагуудын үйлчилгээнд санал өгнө.  

 (3 хүртэлх байгууллагыг сонгоно уу)
 (3 хүртэлх байгууллагыг сонгоно уу)
 (3 хүртэлх байгууллагыг сонгоно уу)
 (3 хүртэлх байгууллагыг сонгож, үйлчилгээг оруулна уу)